Eurofoam România

Get Adobe Flash player

Pentru a vizualiza site-ul, aveți nevoie de Adobe Flash Player 10!

Condiții generale de vânzare
Art 1. Aplicarea Condițiilor Generale de Vânzare
a. Plasarea unei comenzi implică acceptarea în totalitate și fără rezervă de către cumpărator a acestor CGV și excluderea oricăror alte documente ca prospecte, cataloage, etc emise de către vânzător și care nu au decât valoare indicativă. Nici o condiție particulară nu poate, în afara acceptului în scris al vânzătorului, să prevaleze asupra prezentelor CGV. Orice cauză contrară solicitată de cumpărator va fi deci, cu excepția acceptării exprese, inopozabilă vânzătorului indiferent de momentul la care a fost adusă la cunoștință acestuia.
b. Oricare termeni și condiții generale ale Cumpărătorului, care, parțial sau total, sunt contrare acestor Termeni și Condiții, sunt prin prezenta respinse în mod expres și nu vor face parte din contract chiar dacă Eurofoam SRL a acceptat furnizările sau indeplinirea cu bună știință a acestora și nu le-a respins în mod expres.
c. Prezentele CGV completează contractul intervenit între părți.

Art 2. Comenzi
Comenzile adresate direct vânzătorului sau prin intermediul agenților sau reprezentanților nu devin definitive decât după confirmarea scrisă a vânzătorului. Livrarea, chiar și pentru o comandă confirmatăs, este întotdeauna condiționată de respectarea termenelor și condițiilor de plată de către cumpărător, indiferent că este vorba de comenzi anterioare sau în curs.

Art 3. Modificarea comenzilor
Toate modificările sau anulările de comandă solicitate de către cumpărător pot fi examinate de către vânzător dacă i-au parvenit în scris cu cel puțin șapte (7) zile calendaristice înainte de expedierea mărfurilor. Peste acest termen (mai puțin de 7 zile calendaristice) toate comenzile transmise trebuie plătite de către cumpărător.

Art 4. Livrare
Livrările vor fi efectuate în funcție de disponibilitatea vânzătorului, termenele de livrare sunt date cu titlu indicativ. În afara cazului unei greșeli importante sau intenționate a vânzătorului, cumpărătorul nu se poate prevala de o intarziere de livrare pentru a anula vânzarea, refuza marfa sau reclama o penalitate. Dacă cumpărătorul, după începerea livrării, nu acceptă marfa, vânzătorul poate, fără a afecta dreptul de a solicita prejudicii și dobânzi, să solicite executarea contractului sau să considere vânzarea efectuată de plin drept, sumele rezultate fiind în sarcina cumpărătorului. În caz de livrări succesive, defectele sau lipsurile totale sau parțiale ale unei livrări nu influențează celelalte livrări.

Art 5. Transferul riscurilor
Riscurile asupra mărfurilor și mai ales cele inerente transportului sunt transferate cumpărătorului în momentul livrării, care este momentul în care marfa este pusă la dispoziție sau ridicată din fabrică sau din depozitele vânzătorului pentru toate vânzările, indiferent de condițiile de vânzare sau modalitatea de plată pentru transport. Prin excepție, pentru comenzile cu termene INCOTERMS se vor aplica regulile INCOTERMS în vigoare la data vânzării. Este în sarcina cumpărătorului și numai a lui de a-și salvgarda drepturile sale în raport cu transportatorul prin formularea rezervelor sale în limitele termenelor de livrare și a altor termene fixate prin regulile aplicabile în acest caz.

Art 6. Recepție și reclamații
a) Greutatea și dimensiunile bunurilor la plecare fac dovada cantităților livrate. Toleranța cantitativă care afectează livrarea este de plus minus 10% calculată asupra numărului de unități care figurează în comandă.
b) Fără a influența acțiunile îndreptate asupra transportatorului, reclamațiile asupra viciilor aparente sau asupra nonconformității mărfurilor livrate cu cele comandate sau cu avizul de expediție, trebuie formulate în scris pe CMR semnat şi ștampilat la recepţia mărfurilor. Este răspunderea cumpărătorului de a furniza toate justificativele (documente, poze, expertize etc.) în legătură cu realitatea viciilor sau anomaliilor constatate. Cumpărătorul trebuie să asigure vânzătorului toate facilitățile pentru a proceda la constatarea acestor vicii și pentru a întreprinde acțiuni corective. Cumpărătorul se va abține de a interveni el însuși sau de a permite unui terț să intervină până la rezolvarea situației.
c) Dacă cumpărătorul nu a procedat la controlul calității mărfurilor sau dacă a facut-o și a folosit mărfurile sau le-a cedat unui terț, vânzătorul nu va fi considerat responsabil pentru pagubele de orice natură care pot rezulta din utilizarea acestor mărfuri de către el sau de către un terț.
d) În ipoteza în care marfa nu va fi folosită pentru o utilizare sau după un procedeu acceptat în mod obișnuit pentru acest produs sau tip de produs, nici o reclamație nu va fi admisibilă.
e) Din momentul în care cumpărătorul va fi adresat reclamația vânzătorului în termenele indicate și sub rezerva ca responsabilitatea vânzătorului va fi fost stabilită, vânzătorul se obligă să înlocuiască sau să ramburseze, în funcție de decizia acestuia, toată marfa pe care a recunoscut-o ca fiind neconformă sau atinsă de un viciu aparent, cu exluderea oricăror alte îndemnități si/sau daune și interese. În aceste cazuri, și la simpla cerere a vânzătorului, cumpărătorul va fi obligat să returneze toată marfa înlocuită sau rambursată. Pagubele indirecte și/sau imateriale legate de furnizarea unui produs defectuos sunt excluse, cu excepția cazurilor de eroare gravă sau intenționată din partea vânzătorului sau când aduc atingere vieții, integrității fizice sau sănătații. Dreptul cumpărătorului de a formula o plângere împotriva vânzătorului se prescrie într-un termen de 12 luni calculat de la data transferului riscurilor şi se va întocmi pe formularul standard de Reclamaţii specific sistemului de calitate Eurofoam.
f) Formularea unei plângeri nu exonerează cumpărătorul de obligația de plată a prețului stipulat în contract, indiferent dacă plângerea este întemeiată sau nu.
g) Oricum și în orice situație, răspunderea vânzătorului pentru marfa livrată se limitează doar față de cumpărător și doar în limita valorii mărfii nelivrate sau necorespunzatoare; în nici o situație vânzătorul nu va răspunde pentru deficiente ale mărfii sau pentru pierderi ale cumpărătorului ulterioare introducerii mărfii în procesul de fabricație și/sau pentru prejudicii solicitate de terți.

Art 7. Ambalaje
a) Ambalaje împrumutate de către Vânzător: acestea rămân în proprietatea Vânzătorului. Ele sunt exclusiv rezervate pentru mărfurile care fac obiectul vânzării. Cumpărătorul, utilizatorul sau depozitarul este responsabil de accidentele care pot surveni acestor ambalaje. Aceste ambalaje trebuie returnate vânzătorului în stare bună în termenele fixate de către Vânzător. În caz de ne-returnare în acest termen, de distrugere sau deteriorare, vânzătorul își rezervă dreptul, fără anunț prealabil, de a factura cumpărătorului valoarea de înlocuire a ambalajelor care devin astfel proprietatea cumpărătorului sau prețul pentru recondiționarea acestora și de a solicita o indemnizație corespunzătoare daunelor suferite din cauza cumpărătorului.
b) Ambalaje cedate: în momentul în care ambalajele au devenit proprietatea cumpărătorului acesta din urmă se angajează să facă să dispară de pe ambalaje mențiunile referitoare la vechiul proprietar și i se interzice să le folosească în alt scop decât cel pentru care au fost concepute.
c) Ambalaje supuse controlului: în cazul în care ambalajele sunt supuse periodic controlului de conformitate, periodicitate stabilită prin reglementări aduse la cunoștința cumpărătorului, ultima dată a controlului se trece pe aceste ambalaje. Vânzătorul își declină orice responsabilitate pentru accidentele care pot surveni cu aceste ambalaje goale sau pline dacă nu au fost cedate cumpărătorului sau returnate de acesta vânzătorului anterior datei de control următoare.
d) Ambalaje furnizate de către Cumpărător: cumpărătorul va fi singurul responsabil de alegerea și calitatea ambalajelor destinate pentru a primi mărfurile. Cumpărătorul se obligă să furnizeze ambalaje conforme cu reglementările legale în vigoare.
e) Marfa roluită DESCO: cumpărătorul se obligă să deroluiască marfa imediat după descărcarea acesteia și să nu o introducă în procesele de producție mai devreme de 72 de ore de la deroluire. Orice reclamație de calitate fără respectarea prezentei clauze este inadmisibilă.

Art. 8 Rezerva de proprietate
Proprietatea mărfurilor vândute este rezervată vânzătorului până în momentul plății integrale a valorii mărfii și altor accesorii care au fost precizate, chiar dacă riscul asupra mărfurilor se transmite cumpărătorului de la livrare așa cum este stipulat în articolul 5 de mai sus. În consecință, vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita în caz de întarziere la plată sau de neplată totală sau parțială, la prima solicitare și fără a anunța în prealabil, returnarea mărfurilor livrate oriunde este locul în care acestea se află. Mărfurile în stoc în locuri ca magazine, depozite, antrepozite etc. ale cumpărătorului vor fi recuperate până la valoarea aferentă facturilor neachitate. Cumpărătorul se obligă deci de a nu ceda unor terți drepturile susceptibile de a aduce atingere exercitării acestei clauze. Toate cheltuielile ocazionate de returul mărfurilor în spațiile de depozitare ale vânzătorului sunt în sarcina cumpărătorului. În caz de procedură de insolvabilitate a cumpărătorului acesta va trebui să: (I) informeze vânzătorul într-un termen de 24 de ore; (II) să înceteze comercializarea (utilizarea) mărfurilor asupra cărora nu a dobândit dreptul de proprietate. Cumpărătorului îi va fi de asemenea solicitat să respecte obligațiile care îi sunt în sarcină în calitatea sa de detentor. În consecință, cumpărătorul va trebui să achite contravaloarea mărfurilor în cazul în care acestea dispar accidental sau nu. Cumpărătorului îi este interzis să distrugă prin orice mijloace etichetele care apar pe mărfurile existente fizic sau din stocurile neachitate. Dispozițiile de mai sus se aplică fără rezerve chiar în cazul acțiunilor de recuperare de cheltuieli și penalități pentru plățile neefectuate total sau parțial.

Art 9. Întârzierea la plată
a) Neplata unei facturi constituie o încălcare gravă a contractului din partea cumpărătorului și autorizează vânzătorul să suspende alte livrări sau să considere contractul ca fiind reziliat de plin drept, cu rezerva recuperării oricăror prejuridicii suferite. În același timp, dacă contractul prevede o formă de plată la termen și cumpărătorul nu plătește la termen sau adresează o reclamație asupra unui lot deja livrat, vânzătorul are posibilitatea de a solicta plata în avans pentru livrările sau contractele ulterioare. Dacă cumpărătorul nu dă curs acestei solicitări, vânzătorul poate rezilia contractul din vina cumpărătorului cu păstrarea drepturilor de solicitare de daune și interese. Penalitățile de întârziere sunt exigibile de plin drept fără anunț prealabil și fără a prejudicia eventualele daune și interese, din ziua imediat următoare datei de scadență care figurează pe factură în cazul în care sumele datorate sunt plătite după această dată. Valoarea acestor penalități este de 0.2% pe zi de întârziere, calculată la suma efectiv scadentă și neachitată. Valoarea penalităților care urmează a fi plătite de către cumpărător poate depăși valoarea debitului principal pentru care acestea sunt calculate.
b) Dacă situația financiară a cumpărătorului suscită îngrijorare justificată, vânzătorul își rezervă dreptul, pentru comenzile în curs, de a solicita plata anticipată.
c) În caz de expedieri eșalonate ale mărfurilor care fac obiectul unei comenzi, facturile corespunzatoare fiecărei livrări sunt plătibile la termenele scadente fără a aștepta ca totalitatea produselor din comandă să fie livrată.

Art.10 Desene, modele și broșuri
Desenele, mostrele, broșurile, documentele și materialele similare puse la dispoziție de EUROFOAM SRL vor fi folosite doar în scopul stabilit pentru acestea, nu constituie o ofertă și pot fi modificate în orice moment fără acordul prealabil scris. Aceste materiale vor rămâne proprietatea EUROFOAM SRL, care va reține dreptul de proprietate asupra dreptului de autor și asupra oricărui alt drept de proprietate intelectuală. Reproducerea, alterarea, modificarea, integrarea unor astfel de materiale sau utilizarea acestora într-un context diferit este permisă doar dacă se agreează în scris și în toate cazurile cu respectarea legilor aplicabile, fără a aduce prejudiciu niciunui drept prevăzut de legea aplicabilă. Astfel de prevederi se vor aplica și Bunurilor EUROFOAM SRL. Cumpărătorul nu are dreptul să utilizeze mărcile înregistrate EUROFOAM în scopuri de reclamă fără acordul prealabil scris din partea Vânzătorului.

Art. 11 Confidențialitate
În întelesul acestei clauze, informații de confidențialitate vor desemna toate informațiile dezvăluite în scris, verbal sau prin alte mijloace de către EUROFOAM SRL cumpărătorului ca rezultat al sau în scopul relației de afaceri, incluzând, fără a se limita la informații legate de produse, procese, planuri sau intenții, informații de produs, know-how, drepturi industriale, secrete comerciale, marketing și afaceri comerciale. Cumpărătorul se angajează să trateze ca secrete comerciale și să păstreze strict confidențial toate informațiile comerciale și tehnice confidențiale care au ajuns la cunoștința sa pe parcursul relației noastre de afaceri, mai puțin în cazul în care aceste informații sunt sau devin cunoscute public fără vina Cumpărătorului și să nu divulge aceste informații confidențiale unei alte persoane decât cu acceptul scris prealabil al EUROFOAM SRL, și să nu folosească informațiile confidențiale într-un scop sau altul decât îndeplinirea obligațiilor sale ce decurg din relațiile noastre de afaceri.
Această clauză va ramane în vigoare după expirarea prezentului contract pentru o perioada de minim 5 (cinci) ani. În cazul în care Cumpărătorul nu va respecta această clauză, va fi obligat să plătească Vânzătorului suma corespunzătoare prejudiciului astfel cauzat.

Art 12. Caz de forta majora
Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, dacă aceasta a fost consecința unor cazuri de forță majoră. Prin caz de forță majoră se înțeleg acele evenimente de natură imprevizibilă și necontrolabilă, care, apărute după încheierea contractului, împiedică oricare dintre părțile contractante de a-și îndeplini total sau parțial obligațiile asumate. Partea afectată de un caz de forță majoră are obligația să informeze în scris cealaltă parte, în decurs de 48 ore de la apariția evenimentului. Actele ce dovedesc un astfel de eveniment, respectiv certificate de Camera de Comerț și Industrie din județul în care își are sediul partea afectată de forță majoră, vor fi prezentate de partea care invocă cazul de forță majoră celeilalte părți în termen de 10 zile de la apariția evenimentului invocat. Neanunțarea și neprobarea cazului de forță majoră de către partea care invoca forța majoră în termenele menționate mai sus, implică suportarea prejudiciilor cauzate celeilalte părți. Pe durata cazului de forță majoră părțile pot să-și îndeplinească în continuare obligațiile contractuale care nu sunt afectate de evenimentul de forță majoră. Încetarea cauzelor de forță majoră se va anunța imediat, negociindu-se reluarea sau anularea obligațiilor contractuale neexecutate.

Art. 13 Jurisdicția și legea aplicabilă
Toate diferendele relative la prezentul contract vor fi supuse legilor aplicabile în țara vânzătorului și supuse spre soluționare instanțelor competente în raza cărora se află sediul social al acestuia.

Art.14 Aplicabilitate
Prezentele condiții generale de vânzare se aplică întotdeauna și în totalitate atunci când între vânzător și cumpărător nu există contract. În situația în care între părți există contract, primează dispozițiile contractuale, iar CGV completează contractul acolo unde acesta nu prevede. Prezentele CGV sunt disponibile pe site-ul oficial al societății respectiv "http://www.eurofoam.ro".

EUR-F-LS-0122/RO,V01


Condiţii generale de achizitie produse si servicii
Aceste conditii generale se aplica pentru achizitiile de produse si servicii efectuate de SC Eurofoam SRL.
Achizitiile de produse si servicii se fac pe baza de comanda sau contract.
In comenzile catre furnizori se vor preciza: denumirea produsului sau serviciului, cantitatea solicitata, termenul de livrare, termenul si modalitatea de plata. O comanda de achizitie poate fi trimisa sub forma scrisa sau sub forma electronica si va fi confirmata de furnizor sub forma scrisa sau electronica in termen de 24 de ore de la data trimiterii.

Furnizorul are dreptul de a contracta subfurnizori, cu conditia ca acestia sa fie cunoscuti de Eurofoam SRL.

Furnizorul are obligatia de a livra produsele si/sau executa serviciile la data si locul prevazute in comanda/contract. In cazul in care nu a fost specificata nici o modalitate de livrare, aceasta se intelege franco beneficiar. Marcarea si ambalarea produselor intra in obligatia furnizorului.

Furnizorul are obligatia de a transmite impreuna cu produsele sau serviciile solicitate: factura fiscala, avizul de expeditie, certificatul de garantie, certificatul de calitate/conformitate.

Furnizorul poate livra marfa in avans fata de termenul prevazut numai cu acordul cumparatorului.

In cazul in care produsele nu sunt livrate si/sau serviciile executate, din vina furnizorului, la termenele prevazute in comanda/contract acesta va fi obligat la plata unor penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere, sau poate duce la rezilierea contractului sau anularea comenzii.

Receptia si acceptarea produselor se va face la sediul Eurofoam SRL de catre reprezentatul sau. Eurofoam SRL isi rezerva dreptul de a refuza materialele deteriorate sau care nu corespund calitativ, semnaland eventualele lipsuri si solicitand remedierea lor. Furnizorul va remedia orice defect al produselor furnizate fara intarziere si pe cheltuiala proprie, incluzand costurile de transport.

Produsele si serviciile furnizate vor respecta standardele declarate de furnizor in propunerea sa tehnica, cu conditia ca acestea sa corespunda cu specificatiile primite din partea Eurofoam SRL. Raspunderea furnizorului se limiteaza la defectele aparute intr-o perioada de 3 ani de la data receptiei produsului de catre Eurofoam SRL. In cazul in care defectele sunt cauzate din neglijenta furnizorului perioada de responsabilitate este nelimitata.

Preturile si alte conditii de livrare sunt cele agreate in contractul de vanzare-cumparare, respectiv cele mentionate pe comanda de achizitie. Preturile produselor si/sau serviciilor nu se modifica automat in functie de variatia monedei sau produsului etalon, ci numai in urma negocierilor dintre parti.

Daca nu exista o alta intelegere intre parti, platile se vor efectua cu OP in termen de 60 de zile de la data primirii facturii de la furnizor.

Eurofoam SRL are dreptul de a suspenda orice suma platibila catre furnizor in cazul unor intarzieri sau nerespectari ale obligatiilor contractule de catre furnizor.

Furnizorul nu va dezvalui, in timpul sau la incheierea relatiilor contractuale, unui tert, orice informatie tehnica sau comerciala referitoare la SC Eurofoam SRL, si nu va folosi aceste informatii decat in scopul stabilit..

Pe toata perioada derularii relatiei comerciale, furnizorul prin reprezentantii sai legali si prin angajatii sai se obliga sa nu ofere nici un fel de avantaje in bani sau de alta natura angajatilor societatii Eurofoam sau colaboratorilor acestuia. Furnizorul se obliga sa anunte de indata conducerea societatii Eurofoam SRL despre orice solicitare de foloase necuvenite primita de acesta din partea angajatilor Eurofoam SRL..

Se interzice oferirea de produse promotionale de catre furnizor cu diferite ocazii ( ex. Pasti, Craciun, etc) individual angajatilor societatii Eurofoam SRL. Furnizorul poate oferi produse promotionale cu diferite ocazii doar prin intermediul Departamentului Achizitii a societatii Eurofoam SRL..

Incalcarea prezentei clauze din culpa furnizorului reprezinta o prejudiciere a intereselor societatii Eurofoam SRL si atrage plata de daune - interese de 30000 eur.

Orice modificari sau abateri de la conditiile contractuale au nevoie de acordul scris si semnatura ambelor parti. Beneficiarul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea obigatiilor contractuale.

Litigiile legate de aplicarea sau interpretarea clauzelor contractuale vor fi supuse solutionarii de instantele judecatoresti competente din Sibiu.

Contractele incheiate vor fi interpretate conform legislatiei din Romania.